• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • Agenda

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten 

Klassensysteem
Het onderwijs op de Koepelschool kan als klassiek worden gekenmerkt daar het de overdracht van normen en waarden betreft en de verhoudingen tussen leerlingen en leerkrachten. Gewerkt wordt volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij er extra aandacht en zorg is voor leerlingen, die daar vanwege hun capaciteiten om vragen.


Missie
Elk kind is een Godsgeschenk. We begeleiden de kinderen vanuit die visie d.m.v. een christelijke levenshouding naar de volwassenheid. Het uitgangspunt blijft het grote gebod dat de Here Jezus ons heeft meegegeven.


Uitgangspunten
In ons onderwijs proberen we les te geven volgens de grondslag van de school. Dit houdt in dat we bijbelse normen en waarden proberen over te dragen. We zien elkaar als beelddrager van God.
Onze zorg voor kinderen gaat verder dan alleen het geven van onderwijs. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een voorwaarde voor verdere ontplooiing van het kind. Hiervoor gebruiken we een leerlingvolgsysteem, zodat hier structureel aandacht aan wordt besteed. We accepteren dat iedereen verscheidenheid in kennis, gaven en mogelijkheden heeft. We waken voor discriminatie en pestgedrag.


Pedagogiek
We proberen een uitdagende en stimulerende leef- en leeromgeving te creëren. Daarbij proberen we steeds weer aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Om ook een gestructureerde en veilige leef- en leeromgeving te krijgen hanteren we duidelijk regels. We vinden het bevorderen van zelfvertrouwen bij onze leerlingen belangrijk. We stimuleren kinderen in hun zelfstandig denken. We leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun handelen.


Didactiek
We gaan uit van het leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat een kind in een groep met leeftijdsgenoten de stof krijgt aangeboden. We houden daarbij rekening met de niveauverschillen tijdens het aanbieden en verwerken van de stof. Soms doet een leerling met bepaalde vakken in een andere groep mee. We streven ernaar dat alle kinderen na acht jaar basisonderwijs de basisstof zoals omschreven in het schoolplan beheersen.
In onze lessen vinden wij een duidelijke opbouw, een heldere, effectieve instructie, het optimaal benutten van de leertijd en aandacht voor zelfstandig werken belangrijk.
We streven ernaar dat het gemiddelde kind aan het eind van groep 8 op of boven het landelijk gemiddelde scoort wat betreft de beheersing van de leerstof.